Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN / OPDRACHTGEVERS
VAN:

Telle Textielstudio gevestigd en kantoorhoudende te 1447 VA Purmerend, aan de Kuinderbos 17;

hierna te noemen: Textielstudio

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Textielstudio’: ‘Telle Textielstudio’

‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;

‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of in diens hoedanigheid als opdrachtgever namens een derde.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen «Textielstudio» en een consument waarop Textielstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met «Textielstudio», voor de uitvoering waarvan derden bij dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1. Alle door Textielstudio uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Textielstudio kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Textielstudio is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit de werkplaats van Textielstudio te Purmerend.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen worden berekend volgens geldende TPG-tarieven. Textielstudio behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. De door Textielstudio geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min vijf procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
Artikel 5. Levertijd

1. De door Textielstudio opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument Textielstudio schriftelijk in gebreke te stellen en Textielstudio een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
Artikel. 6 Garantie

1. Textielstudio garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdokumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende faktuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Textielstudio geleverde produkt wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Textielstudio verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- Textielstudio tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

4. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

5. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van Textielstudio heeft plaatsgevonden.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Textielstudio geleverde zaken blijven het eigendom van Textielstudio totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit de met Textielstudio gesloten koopovereenkomst is nagekomen, betreffende de geleverde zaken.

2. Door Textielstudio geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing indien het Textielstudio redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en deze handelt in opdracht van een derde.

3. Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan «Textielstudio» danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Textielstudio haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Textielstudio zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht «Textielstudio» zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaak is geleverd;

- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan «Textielstudio» te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Textielstudio.

Artikel 9. Prijsverhoging

1. Indien Textielstudio met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Textielstudio niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Dit is alleen mogelijk indien zich na de eerder overeengekomen prijs, omstandigheden hebben voorgedaan, op grond waarvan partijen in alle redelijkheid kunnen begrijpen dat een prijsverhoging onontkoombaar is.
Artikel 10. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden.

2. Indien Textielstudio zulks nodig acht kan Textielstudio» van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering

3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum, op een door Textielstudio aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 10 werkdagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Textielstudio en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:

- over de eerste € 3000,- 15%

- over het meerdere 10%

2. Indien «Textielstudio» aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 12. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van «Textielstudio» is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.

2. Textielstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan materiaal dat door de consument zelf geleverd is, voor het uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

3. Textielstudio beoordeelt voordat de opdracht wordt uitgevoerd, of het door de consument geleverde materiaal geschikt is om de opdracht uit te voeren en stelt de consument schriftelijk danwel mondeling op de hoogte, indien naar oordeel van Textielstudio, dit materiaal niet geschikt is.

4. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

5. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van «Textielstudio» of haar ondergeschikten.
Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Textielstudio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Textielstudio niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Textielstudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat «Textielstudio» haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Textielstudio opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Textielstudio niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Textielstudio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14. Geschillenbeslechting

De rechter in het arrondissement van Textielstudio is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Textielstudio bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen «Textielstudio» en de consument is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Noord-west Holland.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Contact

06 285 475 28
info@textielstudio.nl

Kuinderbos 17
1447 VA Purmerend
Noord Holland

route & contactformulier